Algemene voorwaarden

LAURA VERWEIJ – INNERLIJKE ROADTRIP

Artikel – 1 Definities
1. Laura Verweij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ondernemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Een traject bestaat uit het volgen van coachingsessies en/of reikibehandelingen die de klant bij de ondernemer volgt.
5. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
6. Onder herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identititeit van de ondernemer
Laura Verweij – Innerlijke Roadtrip
Dr. Heijelaan 11
2157 NH Abbenes
Tel.: 06 – 53 19 83 96
Email: laura@innerlijkeroadtrip.nl
KvK-nummer: 7049426
BTW-nummer: NL 184217520B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en goederen door of namens de ondernemer waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de ondernemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 4 – Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Ondernemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 Artikel 5 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen
• de eventuele kosten van verzending
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 6 –  Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw en reiskosten. Op de offerte staat de totaalprijs van het gekozen traject vermeld.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag. Bij het aangaan van een traject (afname van meerdere sessies tegelijkertijd), wordt het gehele bedrag voor de start van het traject of in twee termijnen voldaan. Ondernemer is gerechtigd de toegang op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ondernemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van ondernemer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan ondernemer.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ondernemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart ondernemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst
1. De ondernemer voert het traject, de sessie of behandeling naar beste inzicht en vermogen uit. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. Ondernemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
4. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de ondernemer worden overgedragen.

Artikel 9 – Inschrijvingen
1. Inschrijving voor trajecten, sessies of workshops geschiedt via e-mail of telefonisch en geschiedt op volgorde van binnenkomst.
2. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

Artikel 10 – Wijziging en annulering
1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft ondernemer de mogelijkheid een sessie/behandeling of workshop te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van ondernemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie/behandeling of workshop noodzakelijk zijn. Ondernemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een sessie/behandeling of workshop kenbaar aan klant.
2. Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie/behandeling of workshop. In geval de locatie of data door ondernemer wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een sessie/behandeling of workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 7 kalenderdagen na de wijziging.
3. Annulering door de klant voor een sessie/behandeling of workshop is enkel schriftelijk mogelijk. Tot 48 uur voor aanvang is annulering van de inschrijving kosteloos. Bij annulering binnen 48 voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 24 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de deelnamekosten.
4. Bij annulering door de klant binnen 14 kalenderdagen na aankoop voor een online traject dat al van start is gegaan en zodoende toegang tot is verleend, is ondernemer gerechtigd om het aantal dagen dat de klant gebruik heeft kunnen maken van de online faciliteiten, kosten in rekening te brengen.
5. Ondernemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online trajecten te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
6. In geval van een wijziging als genoemd in lid 5 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan ondernemer.

Artikel 11 – Overmacht
1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd een sessie/behandeling of workshop te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de sessie of workshop, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar ondernemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van ondernemer jegens klant opgeschort zo lang ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid schade
1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende de sessie/behandeling of workshop.
 4. Ondernemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie/behandeling of workshop.
5. In het geval dat ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door ondernemer aan klant in rekening is gebracht gedurende de sessie waarin de schade is ontstaan.
6. De klant vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ondernemer geleverde diensten en goederen.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door ondernemer aan klant ter beschikking gestelde materialen en goederen berusten bij ondernemer . Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2 Wanneer opnames worden gemaakt door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan ondernemer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik en waar het traject op is gericht.
4. Wanneer klant foto’s wil maken tijdens een sessie of workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de klant. Het is klant niet toegestaan deze beelden online te verspreiden.

Artikel 14 –  Bijzondere bepalingen
 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een sessie/behandeling of workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende sessie/behandeling of workshop of toekomstige sessies/behandelingen en workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende sessie of workshop onverlet.
2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15 – Levering goederen
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. De eventuele digitale producten worden ter beschikking gesteld door middel van een download van het bestand in PDF formaat direct na betaling van de aankoop.

Artikel 16 – Ruilen en retourneren goederen
1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 17 – Klachten en garantie
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. Ondernemer streeft ernaar binnen 7 dagen op deze klacht te reageren.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 Artikel 18 – Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en betrokken derden 12 maanden.